Producent

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają  Państwo  prawo  odstąpić  od  niniejszej  umowy  w  terminie  14  dni  bez  podania
jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od
dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. PPHU-INFOTEL Agart Sklep, Janusz Kloczkowski, adres do wysyłki: ul. Górnicza 14 B, 26 – 220 Stąporków, adres e-mail: agart.sklep@interia.pl numer telefonu: 604 155 225 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w niniejszej zakładce. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy od umowy na trwałym nośniku za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu
prawa  odstąpienia od  niniejszej umowy.  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich
samych  sposobów  płatności, jakie  zostały  przez  Państwa  użyte  w  pierwotnej  transakcji,
chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie
poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na poniższy adres: PPHU-INFOTEL Agart Sklep, Janusz Kloczkowski, adres do wysyłki: ul. Górnicza 14 B, 26 – 220 Stąporków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

Adresat: PPHU „INFOTEL” Janusz Kloczkowski, ul. Górnicza 14 B, 26 – 220 Stąporków, adres e-mail: agart.sklep@gmail.pl  numertelefonu: 604 155 225

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić

Link do pobrania 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

 

 

PPHU „INFOTEL”

Janusz Kloczkowski

ul. Górnicza 14 B

26 – 220 Stąporków

Adres e-mail: agart.sklep@gmailpl

 

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy sprzedaży w ramach następujących towarów:

  • …………………………………………………………………………………………………………….

  • …………………………………………………………………………………………………………….

  • …………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Data odbioru towaru:

 

Imię i nazwisko konsumenta:

 

Adres konsumenta:

 

Zwrot płatności za towar proszę dokonać na:

Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………….

lub

 Przekazem pocztowym na adres: …………………………...…………………………………..

 

Data i Podpis konsumenta

(tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Link do pobrania 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 FORMULARZ REKLAMACJI

(Prosimy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami)

 

…………………..                                                    ……………………..

…………………..                                                               (Miejscowość, data)

…………………..

     (Dane Konsumenta)

 

PPHU „INFOTEL”

Janusz Kloczkowski

ul. Górnicza 14 B

26 – 220 Stąporków

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony towar w dniu …………………. jest wadliwy. Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. i polega na ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………….......(opis wady towaru)

W związku z powyższym, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatnej naprawy towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ……………………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto…………………………………./przekazem pocztowym na mój adres ……………...…………………….…...……...* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………………………………………………………………….* (art. 560 § 1)

 

 

  …………………….. 

    Data i Podpis Konsumenta

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Newsletter

Podgląd zamówienia

Facebook AGART Google +