Producent

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. PPHU „INFOTEL”, Janusz Kloczkowski, adres do wysyłki: ul. Górnicza 14 B, 26 – 220 Stąporków, adres e-mail: agart.sklep@interia.pl numer telefonu: 604 155 225, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w niniejszej zakładce. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowaniu o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na poniższy adres: PPHU „INFOTEL”, Janusz Kloczkowski, ul. Górnicza 14B, 26 – 220 Stąporków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

 

 

Adresat:

 

PPHU „INFOTEL”, Janusz Kloczkowski,

 

ul. Górnicza 14 B, 26 – 220 Stąporków,

 

adres e-mail: agart.sklep@interia.pl

 

numer telefonu: 604 155 225

 

  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*) .........................................................

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .........................................................

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Adres konsumenta(-ów) ..........................................................

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

................................................................................................................................

 

Podpis / Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

  

 

 

Link do pobrania 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

Link do pobrania 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 FORMULARZ REKLAMACJI

(Prosimy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami)

 

…………………..                                                    ……………………..

…………………..                                                               (Miejscowość, data)

…………………..

     (Dane Konsumenta)

 

PPHU „INFOTEL”

Janusz Kloczkowski

ul. Górnicza 14 B

26 – 220 Stąporków

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony towar w dniu …………………. jest wadliwy. Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. i polega na ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………….......(opis wady towaru)

W związku z powyższym, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatnej naprawy towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ……………………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto…………………………………./przekazem pocztowym na mój adres ……………...…………………….…...……...* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………………………………………………………………….* (art. 560 § 1)

 

 

  …………………….. 

    Data i Podpis Konsumenta

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Newsletter

Podgląd zamówienia

Facebook AGART Google +